2018-03-21

Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Ważne!

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych:

For Direct S.R.L 
Przedstawicielstwo w Polsce

 

Więcej informacji na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Kto prowadzi rejestr

Minister Przedsiębiorczości i Technologii, jako minister właściwy ds. gospodarki. Prowadzeniem rejestru w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii zajmuje się Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

Cel prowadzenia rejestru

Informacja o przedsiębiorcach zagranicznych, którzy utworzyli przedstawicielstwa w Polsce w celu prowadzenia działalności w zakresie promocji i reklamy.

 

Zakres informacji zgromadzonych w rejestrze

  • numer wpisu, data wpisu, ostatni dzień obowiązywania wpisu, data wykreślenia;
  • nazwa, siedziba i forma prawna przedsiębiorcy zagranicznego, tworzącego przedstawicielstwo; przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego,
  • imię i nazwisko osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego;
  • adres siedziby przedstawicielstwa,
  • uwagi (informacje o statusie przedstawicielstwa "wykreślone" lub "aktywne").

 

Sposób i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrze

Rejestr jest jawny i prowadzony jest w formie elektronicznej. Rejestr udostępniamy w formie elektronicznej w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej

 

Art. 27 ust. 1 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Podstawa prawna

Art. 24 ust. 1, art. 25 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się